SWOT анализ на Община Сунгурларе

 

СИЛНИ СТРАНИ

 •  Благоприятни природо-географски и климатични условия
 •  Екологично чисти територии, благоприятни за развитието на земеделие и туризъм
 •  Богати горски ресурси и биоразнообразие
 •  Находища на строителни и инертни материали
 •  Зони по НАТУРА 2000, намиращи се на територията на Общината
 •  Значителни площи обработваема земя
 •  Силни традиции в лозарството, зърнопроизводството и животновъдството
 •  Традиции и опит в хранително-вкусовата промишленост
 •  Наличие на хидромелиоративна система
 •  Добре функционираща система за социално подпомагане
 •  Тенденция за спад на броя на безработните
 •  Добре структурирана образователна мрежа
 •  Наличие на инициатива на местните власти за усвояване на финансиране от ЕС.
 •  Добре изградена транспортна инфраструктура – пътна и ж.п. мрежа
 •  Добре уреден междуселищен транспорт
 •  Изградена мрежа за електроснабдяване и достатъчен капацитет на електроенергийната система
 •  Наличие на добри в количествено и качествено отношение водоизточници.
 •  Наличие на магистрален газопровод
 •  Наличие на хидромелиоративна система
 •  Добре изградена съобщителна инфраструктура
 •  Наличие на природни забележителности и исторически обекти

СЛАБИ СТРАНИ

 • Неблагоприятно географско разполо-жение, встрани от важни транспортно-комуникационни артерии и индустриални центрови
 • Икономически спад в структуропределящи отрасли
 • Неорганизираност на местните производители (ограничени пазари, липса на сдружения и т. н.)
 • Амортизиран сграден фонд, остарели техника и технологии в производствените предприятия
 • Недостатъчни знания и умения сред местните предприемачи
 • Липса на стабилност в нормативната уредба за водене на активна политика на пазара на труда
 • Ограничени външни инвестиции
 • Недостатъчен административен капацитет за усвояване на финансиране от ЕС
 • Нисък жизнен стандарт, ниско ниво на реални  доходи на населението
 • Влошени демографски показатели - застаряване на населението, отрицателни миграционни процеси, обезлюдяване на населени места,
 • Недобре развито здравно обслужване
 • Морално и физически остаряла МТБ в образованието, културата и спорта
 • Амортизирана пътна инфраструктура, която не отговаря на европейските стандарти за сигурност и комфорт
 • Амортизирана и недоизградена улична мрежа
 • Неефективно и не напълно функциониращо улично осветление
 • Амортизирана водопроводна мрежа
 • Липса на канализационна система в населените места
 • Ниско качество на Интернет връзката
 • Неефектвно използване на природни, културни и исторически дадености за генериране на допълнителни доходи за населението
 • Остарял жилищен фонд
 • Благоустройствени проблеми в отделни квартали и селища
 • Неактуализирани устройствени планове на населените места и частична липса на подземен кадастър
 • Прекомерна концентрация на административния, социалния и икономическия живот в общинския център
 • Нарастваща нужда от нови ученически линии, поради закриване на училища и паралелки
 • Липса на контролни пунктове за измерване състоянието на околната среда
 • Наличие на нерегламентирани сметища
 • Липса на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за по-голямата част от селата
 •  Неподдържани зелени площи

ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Развитие на екологосъобразно земеделие и производства
 • Застъпване на алтернативни земеделски култури
 • Развитие на капацитет за ловен туризъм – материална база, квалифицирани кадри и т.н.
 • Привличане на финансиране по Програмата за развитие на селските райони за земите, попадащи в зоните по НАТУРА 2000
 • Използване на реките за изграждане на  ВЕЦ
 • Разширяване участието в програмите за насърчаване на заетостта
 • Развитие на капацитет за пълноценно използване на национални и международни донорски програми
 • Влияние на процеса на евроинтеграция
 • Газификация на града и промишлени обекти
 • Цифровизация на населените места и използване на оптична връзка
 • Изграждане на ж.п. тунел под Стара Планина

ЗАПЛАХИ

 • Влошаване на климатичните условия (продължителни засушаване, резки промени)
 • Засилваща се ерозия на почвата в обработваеми земи и терени
 • Нелоялна конкуренция от външни на общината фирми
 • Въвеждане на нормативна база, ограничаваща местното развитие
 • Високи стандарти на ЕС за селско стопанска продукция
 • Въвеждане на нови изисквания по отношение на качество, норми и правила на производство
 • Налице е процес на депопулация в Общината
 • Влошаване състоянието на техническата инфраструктура поради незаинтересуваност на държавните структури
 • Кражби и похабяване на съоръжения от техническата инфраструктура
 • Влошаване състоянието на околната среда от външни фактори